The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kidsFruit of the Spirit


peach Goedheidpeach
Wie is Goed?

Deur Sophia Prinsloo

Text Version | English | Italian


apple

Theofilus was moeg na die lang dag op die stowwerige strate van Jerusalem. Hy het sy ma, Johanna, gehelp om brood, vis en droë vrugte vir Jesus en Sy dissipels te neem om te eet. Hy kan nou nog nie heeltemal glo dat sy ma só verander het ná haar eerste ontmoeting met Jesus maande gelede nie.

cherries

Voor sy by Jesus uitgekom het, het sy dikwels wild te kere gegaan, soos 'n mal mens skreeuend deur die huis gehardloop en haarself seergemaak. As dit gebeur, het Theofilus homself in sy kamer gaan toesluit, onder die bed weggekruip en bang sy ore toegedruk. Daar het hy gewag en tot God om hulp gebid, totdat sy pa of van die diensknegte dit reggekry het om sy ma in 'n kamer toe te sluit. Hulle het dit gedoen om te keer dat sy iets dom doen en hom of iemand anders seermaak.

Sy pa, Gusa, was 'n baie belangrike man en 'n bestuurder van Koning Herodus. Hy was baie lief vir Johanna, maar hy het nie geweet wat om te doen om sy vrou te help nie. Alles het egter verander op die dag toe sy Jesus ontmoet het. Jesus het haar verlos deur sewe duiwels uit haar uit te dryf. Prys die Here! Van daardie dag af, was sy kalm, altyd liefdevol, die blydskap het uit haar oë uitgestraal. Theofilus was nie meer bang vir haar nie. Hy was só bly en dankbaar teenoor Jesus.

pear

Jesus healed the blind Van toe af, het hy en Johanna dikwels na Jesus gaan luister in die dag, en saans het hulle vir sy pa alles vertel wat gebeur het. Soms het hulle selfs die donkies gelaai met kosvoorrade en Jesus gevolg na ander dorpe. Dan het hulle hulle kos met Hom en sy dissipels gedeel. Hulle het daarvan gehou om naby Jesus te wees.

Hulle het gesien hoe Hy wonderwerke doen, hoe Hy al die siekes en kreupeles wat na Hom toe gekom het, genees het. Blindes het weer gesien, dowes het weer gehoor, melaatses het weer rein geword en selfs dooies is opgewek en mense se hartseer is weggeneem. Dit móés God wees wat in en deur Hom gewerk het, want geen mens kon sulke dinge doen as die lewende God nie met Hom was nie. God is 'n goeie God en Jesus is goed.

fruit divider

Jesus het hulle ook oor Homself geleer. Hy het gesê Hy is die Goeie Herder, wat sy lewe aflê vir Sy skape. Theofilus het nog nie mooi geweet presies hoe Jesus dit vir hom sou doen nie, maar hy geweet dat 'n goeie herder altyd vir sy skape sorg en hulle beskerm teen gevaar, al kos dit sy lewe. 'n Goeie herder sou ook 'n verlore skaap gaan soek tot hy hom kry en dan al sy vriende oornooi en met blydskap feesvier oor die een verlore skaap wat gevind is. Theofilus het geweet sy ma was 'n verlore skaap wat teruggevind is.

peach

Al het Jesus goeie dinge gedoen, het nie almal het van Hom gehou nie. Baie van die Fariseërs en skrifgeleerdes was kwaad vir Jesus, omdat Hy mense op die Sabbat gesond gemaak het. Volgens hulle, was dit 'n sonde om op die Sabbat te werk, maar Jesus het gesê dit is reg om iets goed vir iemand anders te doen op 'n Sabbatdag. Hy het gesê, as ons wil hê ander moet goed doen aan ons, moet ons eerste aan hulle goed doen. Dit was ook hoekom Theofilus en sy ma goed gedoen het aan Jesus, omdat Hy eerste aan hulle goed gedoen het.

Jesus bent down and quietly began to write on the ground Eendag het Theofilus weer die lawaai van 'n groot moles gehoor. 'n Vrou is betrap waar sy 'n groot fout begaan het. Die Fariseërs en skrifgeleerdes wou haar met alle geweld met klippe doodgooi. Boonop wou hulle ook nog hê Jesus moes vir hulle sê dit was goed en reg om dit te doen. Bang vir die woedende mans, het Theofilus sy ma se hand vasgegryp en sy ore gespits om te hoor wat Jesus sou sê.

Jesus het gekniel en stil op die grond begin skryf. Die Fariseërs en skrifgeleerdes het hulle nekke gerek om te probeer sien wat Hy geskryf het. Toe Hy klaar was, het Jesus net vir hulle gesê, “Laat die een wat geen sonde het nie, die eerste klip op haar gooi.”

grapes

One by one they left feeling guilty Een vir een het hulle weggegaan, want hulle het baie skuldig gevoel oor hulle eie sonde in hulle gewetes. Niemand het oorgebly nie, behalwe Jesus en die sondares. Jesus het 'n rein gewete gehad, maar Hy het ook nie die vrou veroordeel nie. In plaas daarvan, het Hy het vir haar gesê om nie weer te sondig nie en haar vry weggestuur. Jesus het gesê, dat selfs al doen iemand baie keer op 'n dag verkeerd teenoor ons, moet ons hom of haar nogtans elke keer vergewe. Theofilus het net daar en dan besluit om een van sy maats, wat sy houtwa se wiel afgebreek het, te vergewe.

Theofilus en Johanna het ook gehoor hoe Jesus Sy dissipels geleer het hoe om te bid. Hulle moes bid tot God as hulle Hemelse Vader wat goed is vir Sy kinders, en nie vir hulle slegte dinge sal gee as hulle vir goeie dinge vra nie. Dáároor was Theofilus baie bly, want God het ook sy gebed verhoor om sy ma te verlos. Jesus het gesê dat 'n mens nooit moet ophou bid nie, selfs al neem dit soms lank vir die gebed om verhoor te word.

cherries

Jesus drove out the moneychangers from the temple Jesus het sy goedheid aan ons gewys deur ons te leer dat sekere dinge nie in God se tempel mag gebeur nie. Theofilus het Jesus nog nooit so kwaad gesien nie as daardie dag toe Hy 'n lat gevat het en al die geldwisselaars en verkopers van duiwe, skape en osse, wat in die tempel besigheid gedoen het, daar uitgejaag het. Jesus het gesê dat God se tempel, 'n plek van gebed moet wees en nie 'n plek waar mense beroof word nie.

Ná nog 'n dag saam met Jesus, was Theofilus bekommerd en het gewonder of hy ooit so goed soos Jesus sou kon word. Toe onthou hy wat Jesus gesê het. Hy het gesê dat as ons in Hom bly, na Sy woorde luister en dit doen, ons ook die goeie dinge sal kan doen wat Hy gedoen het. Ons sal wees soos 'n loot aan die Ware Wynstok wat baie goeie vrugte dra.

pear

Daardie aand het Theofilus vir sy pa gesê, “Pa, Pa weet, ek het Jesus werklik lief en ek wil goeie dinge doen net soos Hy. Ek het ál Jesus se woorde diep in my hart gebêre en ek gaan Hom gehoorsaam wees in alles. Hy sal my sekerlik help om dit te doen deur die krag wat Sy Heilige Gees vir my gee!”fruit divider

ONTHOU:

Om waarlik goed te wees, moet ons Jesus ken deur Sy Woord te lees en dan te doen wat daarin staan. Ons moet Sy Heilige Gees vra om ons te help om dit te doen.DINK

1. Kan jy aan 'n paar goeie dinge dink wat Jesus gedoen het?
2. Was almal altyd bly oor die goeie dinge wat Jesus gedoen het? Waarom nie?
3. Hoe kan ons weet wat ware goedheid is?
4. Theofilus het nog nie mooi geweet hoe Jesus hoe Jesus Sy lewe vir hom sou aflê nie. Kan jy vir hom vertel hoe Jesus dit gedoen het?
5. Wat dink jy het Jesus op die grond geskryf?

apple


'N VERS OM TE LEER

“Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid,
getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” (Galasiërs 5:22-23).

grapes

'ALTERNATIEWE VERSE OM TE LEER

“Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie
werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is,
verheerlik” (Matthéüs 5:16).

“En laat ons nie moeg word om goed te doen nie,
want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap
nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het,
aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote
van die geloof” (Galásiërs 6:9-10).

“Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid,
en verdraagsaamheid en lankmoedigheid,
omdat jy nie besef dat die goedertierenheid
van die God jou tot bekering wil lei nie?”
(Romeine 2:4).PRAKTIESE TOEPASSING

Kan jy aan 'n paar goeie dinge dink wat jy vir jou ouers, jou broers en susters, jou oupa en ouma en vriende kan doen? Wat kan jy doen vir 'n hawelose persoon of iemand wat honger is, 'n siek persoon of iemand wat nie kan sien of hoor of loop nie? Is daar iemand wat jy ken wat hartseer is of treur? Wat se goeie dinge kan jy vir hulle doen?

[Na bespreking:] God is goed en Hy wil hê dat sy kinders ook goed moet wees, nie net as 'n uiterlike vertoning nie, maar uit die hart. As jy Hom liefhet, sal jy ook graag goed doen. God het Jesus gehelp om goed te wees (Joh. 10:32) en Hy sal jou help om goed te wees as jy Hom vra en bereid is om Hom te gehoorsaam. Hoe leer jy om goed te wees? Jy leer dit deur die Bybel te lees en dit biddend op jou lewe toe te pas terwyl jy Hom vertrou om goeie werke deur jou te doen.LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Hemelse Vader, vergewe ons waar verkeerd
gedoen het teenoor ander. Help ons om te weet wat
ware goedheid is en goed te doen aan ander.
Gee ons krag deur U Heilige Gees
om te doen wat Jesus sou gedoen het,
selfs al hou ander nie daarvan nie.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?

Matthéüs 7:7, 18:21-22; Lukas 6:6-11,31, 8:3, 15:3-7;
Johannes 2:13-17, 8:1-11, 10:11; 15:1-5
Galasiërs 5:19-26

peach

STORIES IN THIS SERIES:

Die Vrug van die Gees
Liefde
Blydskap
Vrede
Lankmoedigheid
Sagmoedigheid
Goedheid
Geloof
Nederigheid
Selfbeheersing

fruit divider


coloring

Jesus, the Good Shepherd Coloring Page (online)
The Fruit of Goodness Coloring Page (online)
My Sheep Hear My Voice (online)
Bible Colour and Learn: 16 Miracles of Jesus
Coloring: Goodness (online)
Coloring: I Am the True Vine (online)
Fruit of the Spirit: Goodness Coloring Page (online)
Go and sin no more coloring page (online)
Jesus heals the blind man (online)
Jesus Removing the Money Changers (online)

pear

Fruit of the Spirit Coloring Page (online)
Fruit of the Spirit by Name Coloring Page (online)
Fruit of the Spirit Fruit Basket (online)
God Wants Us to Bear Good Fruit (online)
Fruit of the Spirit Tree (online)
Fruit Bowl (online)
Fruit of the Spirit Reproducible Coloring Book

Action Bible Coloring Book
Coloring Through the Bible (online)
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Bible Stories Kids Love Coloring Book (ages 2 to 4)
Big Book of Bible Story Coloring Pages for Elementary Kids

God Loves You Coloring Book:
A Read-aloud Coloring Book About God's Plan for Salvation


Jesus Loves Me, This I Know, Coloring Book
My Bible Coloring Book
My Gospel Story by Colors--Activity Book
My Jumbo Bible Story Coloring Book
The Super-Sized Book of Bible Coloring & Art
The Super-Sized Book of Bible Verse Coloring Pages
Children's Bible Coloring Books


stories

Best-Loved Miracles of Jesus
HOBC Bible Big Book: Jesus' Miracles
Jesus the Miracle Worker
Little Lost Sheep
Miracles Of Jesus
Missing: The Parable of the Lost Sheep (online)
My First Story of Jesus - eBook
Parables, Miracles, and the Prince of Peace: The Gospel, Part 1 - eBook
Parable of the Vine and the Branches (online)
The Good Shepherd (online)
Some Grape Qualities (online)
The Great Teacher in Jerusalem (online)
The Vine and the Branches (online)

cherries

Adventures of Heart Longing:
An Allegory of the Fruit of the Spirit


Cutie Fruities: Scratch'n'Sniff and Glitter!
Fruit of the Spirit
Fruit of the Spirit Bible Collection eBook
Fruit of the Spirit Arch Book
Fruit of the Spirit Stories For Children (online)
God Counts Series: 9 Fruits Alive
Life Is an Adventure with Ernie

Living As God's Girl: Your One-of-a-Kind
Guide to the Fruit of the Spirit


The Fruit of the Spirit (online)


Beginner's Bible
Beginner's Bible for Little Ones
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Children's Books
Early Reader's Bible
100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Pilgrim's Progress Comic
Spanish Children's Books

365 Activities For Kids:
A Bible Story And Activity For Each Day Of The Year


365 Read-Aloud Bedtime Bible Stories
The Children's Illustrated Bible
The Picture Bible (also in Spanish)
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible


activities

Good Shepherd Jigsaw Puzzle (online)
Goodness Jigsaw Puzzle (online)
Fill in the Blanks (KJV) (online)
Focus on the Family: Finding Goodness activities (online)
Great Gobs of Goodness Cookies (online)
Help the Shepherd (online)
New Testament Bible Stories Stickers
The Fruit of the Spirit Is Goodness Kids' Activities (online)
The True Vine (online)
The Woman Taken in Adultery discussion questions (online)

peach

Jigsaw Puzzle (online)
Story Cards To Keep and Share (online)
The Fruit of the Spirit activities (online)
Fruit of the Spirit Game (online)
Fruit of the Spirit Bingo Game (online)
Fruit Puzzle (online)
Fruits of the Spirit Dominoes
Online Word Search (online)
Word Search (online)
Memory Match (online)
Faith That Sticks: Fruit Of The Spirit Stickers
Teacher Created: Fruit Of The Spirit Stickers
The Fruit of the Spirit Spinning Top Game & Puzzle Sheet

Best Book of Bible Activities
Bible Puzzles: Word Search
Big Book Of Bible Puzzles
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1
Bingo (online)
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Christian and educational toys
Crossword Books
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
Games
Jumbo Bible Activity Book 4
Memory Verse Games for Kids
Sticker Books
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
The Super Sized Book of Bible Puzzles


songs

Brighten the Corner Where You Are (online)
Everywhere He Went He Was Doing Good (online)
Jesus Wants Me for a Sunbeam (online)
Music Machine: The Fruit Of The Spirit CD—Goodness
The Fruit of the Spirit: Goodness by Music Machine (online)
Wesley's Wuppets: The Fruit of the Spirit — Goodness (online)
Wesley's Wuppets: This Little Light of Mine (online)

grapes

Fruit of the Spirit (sheet music/MP3) (online)
I Want To Be Like Jesus (sheet music/MP3) (online)
Donut Man: Fruit Of The Spirit
Fruit of the Spirit (online)
Fruit Of The Spirit [Children of Faith Split Trax Music Download]
Hide 'Em In Your Heart 1 & 2 CD (Steve Green)
Integrity Kids: Fruit of the Spirit [Music Download]
Fruit of the Spirit by Maranatha Kids (online)
Fruit of the Spirit [Brentwood Music Download]
Fruit of the Spirit Cadence (online)
Music Machine: The Fruit Of The Spirit CD
Spencer Family: The Fruit of the Spirit (online)
The Fruit of the Spirit (online)
The Fruit of the Spirit — Donut Man (listen online)
The Fruit of The Spirit Song/MP3/CHORDS (online)

The Fruit Of The Spirit - Galatians 5:22 & 25
[Steve Green Music Download]


The Fruit of the Spirit Song (online)

100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs
Bible Songs on CD
Bible Songs on DVD
150 All-Time Favorite Veggietunes
100 Singalong Bible Songs For Kids

Platinum Bible Collection of Classic Christian Songs on DVD
The Bible in a Minute (online)

25 Favorite Sunday School Songs
Children's Music


CDs and DVDs

Animated Bible Stories: Miracles of Jesus (online)
Character Builders: Goodness (online)
DouglasTalks: Why Be Good? (online)
God's Story: Miracles of Jesus (online)
Greatest Heroes & Legends: The Miracles of Jesus (online)
Jesus Heals the Withered Hand (online)
Jesus Storybook Bible Animated DVD, Vol. 3
Parable of the Lost Sheep (online)
Superbook: The Miracles of Jesus (online)
Superbook: Miracles of Jesus DVD

VeggieTales: Fruits of the Spirit Stories
Vol. 2: Patience, Kindness, Goodness DVD


Zoe Kids: Fruit of the Spirit (Goodness) (online)

Auto B Good Fruits of the Spirit DVD
By Their Fruit (watch online)
Camp New: Humble Pie, DVD
Character Builders, 2 Disc Set (Repackaged)
Donut Man: After School & The Repair Shop, DVD
Donut Man: Barnyard Fun & On The Air, DVD
Fruit of the Spirit Animation (online)
Hide 'Em In Your Heart 1 & 2 CD (Steve Green)
Music Machine: The Fruit Of The Spirit CD
Music Machine (watch online)

All the Shows, Volume 1: 1993-1999
Do You Wonder Why? (online)
God's Story from Creation to Eternity (online)
Read and Share DVD Bible
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible story DVDs
Children's DVDs


crafts

Fruit of the Spirit Bible Crafts: Goodness (online)
Good Shepherd Craft (online)
Jesus Heals Band-Aid Craft (online)
Jesus Heals Crafts (online)
Tube Sheep (online)

apple

Fruit Printing (online)
Fruit of the Spirit Crafts (online)
Basket Craft (online)

Bible Crafts
Bible Crafts & More (Ages 3-6)
Bible Craft Videos (online)
Crafting the Word of God (online)

Easy-to-Make Bible Crafts PDF for Kids
& Digital Album Download [PDF Download]


Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Hot Crafts for Cool Kids pdf download
Maker-ific WOWS! (ages 8-12): 54 Surprising Bible Crafts

More! Bible Crafts on a Shoe String Budget:
Paper Sacks & Cardboard Tubes

(Reproducible: Ages 5-10)

Puppet Crafts For Kids (online)


RESOURCES FOR PARENTS AND TEACHERS

Bible Study on Good Works (online)
Money Changers (online)
Parable of Vine and Vinedresser (online)
The Fruit of the Holy Spirit — What is goodness? (online)

Important Notes About This Lesson and Answers to THINK Questions

All-in-One Bible Fun: Fruit of the Spirit (Preschool edition)
All-in-One Bible Fun: Fruit of the Spirit (Elementary edition)
Faith Case Fruit of the Spirit
The Fruit of the Spirit Bible story and activities (online)
The Fruit of the Spirit (printable)
Free Bible images for Fruit of the Spirit (online)
Fruit Basket Upset-Fruit of the Spirit Game (online)
Experience the Fruit of the Spirit (online)
Fruit of the Spirit Bulletin Board Set (online)
Fruit of the Spirit Characters (online)
Fruit of the Spirit Classroom Chart (online)
Fruits of the Spirit and How We Can Show Them to Others (online)
Fruit of the Spirit Fruit Bowl (online)
Fruit of the Spirit Object Lesson (online)
Fruit of the Spirit (online)
The Fruit of the Spirit Lesson Plan (online)
Fruit of the Spirit Anagrams (online)
Fruit of the Spirit Name Tags (online)
Fruit of the Spirit (online)
Puppet/Skits Scripts (online)
Apple Snacks (online)
Chocolate Covered Strawberries (online)
Fruit Kabobs (online)
Fruit of the Spirit Pizza (online)
Fruit of the Spirit Game (online)
Please Pass The Fruit (Game) (online)
Fruit of the Spirit Necklace (Memory Tool) (online)
Fruit of the Spirit Bookmarks
Fruit of the Spirit Bulletin
The Fruit Of The Spirit, Laminated Wall Chart
How to Simply Inspire Character (online)

Free Bible story images (online)
801 Questions Kids Ask About God
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher
Bible for Children in 232 languages (online)
Children's Ministry
Bible Memory Match Game
Big Book of Bible Games
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Ministry Volunteers That Stick
Children's Sermon (online)
Church Supplies
Closing Prayer (online)

FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries,
churches, missionaries & individuals worldwide
(online)

52 Games That Teach The Bible
Free educational videos (online)
God's Servants Teach Me

God's Wisdom for Little Boys:
Character-Building Fun from Proverbs


Help! I'm a Sunday School Teacher
How To Lead a Child To Christ
How to Make Bible Characters from Milk Cartons (online)
King James Version Gift & Award Bibles

Leading Little Ones to God:
A Child's Book of Bible Teachings


Lord Teach Me To Pray For Kids
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Activities (online)
Memory Verse Resources
My Jumbo Bible Story Coloring Book
Object Talks
Opening Prayer (online)
Parenting Resources
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Review Activities for Bible Lessons (online)
Seven Laws of the Learner
Spanish Resources
Sunday school resources
Sunday School Songs: Lyrics and Tunes (online)
Talking to God
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives
The Beginner's Bible Curriculum Kit
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit

The Humongous Book of Bible Skits
for Children's Ministry


Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know

Children's resources (online)

fruit divider

Copyright © 2023 — www.childrenschapel.org
Northeast Ohio U.S.A.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under “Subscribe…” at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.

IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Afrikaanse Bybelstories
www.childrenschapel.org/bibstory2_af.html

Add/update a Bible story resource

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated March 1, 2023
Pictures Courtesy of Free Bible Images

Next page

Welcome! * What's Here * Bible Stories
E-Mail Us * Around the Piano * 4 Things
Events * Children's Chapel * Adult Chapel
Missing Link * Links * Resources